گزارش سالانه فیدیبو منتشر شد
داستان فیدیبو در سال ۱۳۹۹ ۸

گزارش سالانه فیدیبو منتشر شد

توسط تحریریه نوپانا | ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ - ۰۹:۲۴ | ۱۹ دقیقه

فیدیبـو اولیـن و بزرگتریـن پلتفـرم آنلایـن کتـاب الکترونیـک و صوتـی ایـران اسـت کــه از ســال ۹۲ بــا تــلاش و ایده‌پــردازی مجیــد قاســمی و همــکاری مهــدی فیــروزان بــا تمرکــز بــر ارائــه کتابهــای الکترونیــک بــه صــورت قانونــی فعالیتــش را آغــاز کــرد.

نوپانا: اکنـون اپلیکیشـن فیدیبـو حـدود 3 میلیـون نصـب و 1180 ناشـر نیـز بـا آن همـکاری دارنـد. در ســال 95 گــروه دیجــی‌کالا بــا هــدف ورود بــه حــوزه محتــوای دیجیتــال در کنــار دغدغه‌های فرهنگی و همینطور توسعه زنجیره ارزش خود در حوزه تجارت الکترونیک  اقدام به سرمایه‌گذاری در فیدیبو کرد و اینـک فیدیبـو عضـوی از گـروه دیجـی‌کالاسـت.

همــکاری نزدیــک مجموعــه فیدیبــو بــا معتبرتریــن ناشــران فارســی، تعــداد محتــوای ارائـه شـده روی ایـن پلتفـرم را بـه بیـش از 100 هـزار عنـوان رسـانده اسـت کـه روزانـه بـه ایـن تعـداد نیـز اضافـه می‌شـود. ایـن محتـوا دارای تنـوع گسـترده‌ای از موضوعـات مختلـف و دسـته‌بندی‌های پرطرفـداری چـون رمـان و داسـتان، روانشناسـی و مدیریت، فلســفه و تاریــخ، علــوم اجتماعــی، علــم و تکنولــوژی، درســی و دانشــگاهی، مجــلات، پادکســت‌ها و کتب درسی و دانشگاهی، کمک آموزشی و.. اســت.

بـــا توجـــه بـــه تنـــوع موضوعـــی و تمرکـــز بـــر تامیـــن جدیدتریـــن، محبوب‌تریـــن و پرفروش‌تریـــن عناویـــن در سـال 1399 آمار بازدید کاربران از سـایت و اپلیکیشـن‌هـای فیدیبـو نسـبت بـه زمـان مشـابه سـال گذشـته رشـد 5.3 برابـری را شـاهد بـوده است. در کنـار این‌هـا می‌تـوان بـه فراهـم آوردن بسـتر ارائـه کتاب‌هـای صوتـی در فیدیبـو اشـاره کـرد کـه طـی دوسـال اخیـر تبدیـل بـه یکـی از محبوب‌تریـن محتواهـای ارائـه شـده در ایـن پلتفـرم شـده اسـت.

همچنیـن در سـال 99 امـکان اسـتفاده بیشـتر کاربـران خـارج از کشـور، بـا بهره‌منـدی از امـکان خریـد ارزی بیشتـر از پیـش فراهـم شـد.

محبوب‌ترین‌های فصل بهار

کاربران فیدیبو در بهار سال گذشته همراه با اوج‌گیری کرونا در ایران و اجبار به خانه‌نشینی بیش‌تر، زمان بیش‌تری را هم صرف مطالعه یا شنیدن کتاب کردند. نگاهی به موضوعات محبوب و مورد توجه این فصل نشان می‌دهد، کتاب‌هایی با دسته‌بندی «روانشناسی، انگیزشی و توسعه فردی» بیش‌ترین اقبال را در میان کاربران داشته‌اند که شاید نشان‌دهنده تمایل مردم به تقویت بنیادهای روانی و توسعه‌ فردی برای مواجهه با شرایط سخت و بیماری است. 
در میان کتاب‌های داستانی نیز رمان جنایت و مکافات یکی از شاهکارهای ادبیات روسیه مورد توجه خوانندگان قرار گرفت که همچنان محبوبیت ادبیات روسیه را در میان جامعه کتابخوان نشان می‌دهد.

در بخش ترجمه ماجرا یک نکته جالب دارد و آن محبوبیت کتاب‌هایی است که حداقل 40 تا 50 سال از انتشارشان می‌گذرد و اقبال و علاقه مخاطب ایرانی به این آثار است.
اما همزمان با داغ شدن بازار بورس در ایران در فصل بهار سال 99، شاهد حضور  یک کتاب در این حوزه هستیم که مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

پنج کتاب پرفروش فصل بهار / ترجمه

«تانگ فو، روش برخورد با افراد دشوار» نوشته «سم هورن» و ترجمه «نفیسه معتکف»

«جنایات و مکافات» نوشته «فئودور داستایوفسکی» و ترجمه «اصغر رستگار»

«تو نمی‌توانی روزم را خراب کنی» نوشته «آلن کلاین» با ترجمه «نفیسه معتکف»

«انسان در جستجوی معنی» نوشته «ویکتور فرانکل» با ترجمه «نهضت صالحیان»

«اضطراب منزلت» نوشته «آلن دوباتن» و ترجمه «زهرا باختری»

پنج کتاب پرفروش فصل بهار / تالیف

رمان «کلیدر» نوشته «محمود دولت‌آبادی»

«دایی جان ناپلئون» نوشته « ایرج پزشکزاد»

«شوهر آهو خانم» نوشته «علی محمد افغانی»

«هیچ دوستی به جز کوهستان» نوشته «بهروز بوچانی»

محبوب‌ترین های فصل داغ تابستان

در این فصل نیز با افزایش اقبال به بازار سرمایه شاهد استقبال کاربران فیدیبو از کتاب‌های این حوزه هستیم و البته با امتداد همه‌گیری کرونا در این فصل، بار دیگر کتاب‌های روانشناسی و توسعه فردی گوی سبقت را از رمان و داستان در بین کتاب‌های ترجمه گرفته‌اند.

پنج کتاب پرفروش / ترجمه

«پاکسازی ذهن برای موفق‌شدن در زندگی» نوشته «بری داونپرت» و ترجمه «شادی حسن پور»

«اثر مرکب» نوشته «دارن هاردی» و ترجمه «لطیف احمدپور»

«جز از کل» نوشته «استیو تولتز» و ترجمه «پیمان خاکسار»

«اصل گرایی» نوشته «گرگ مک کیون» و ترجمه «بهنام شاهنگیان»

«ملت عشق» نوشته «الیف شافاک» و ترجمه «ارسلان صفیحی»

پنج کتاب پرفروش/ تالیف

«سمفونی مردگان» نوشته «عباس معروفی»

«آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه» نوشته «محمد احمدی»

«صفر تا صد سرمایه‌گذاری در بورس» نوشته «حجت بهادری»

کتاب «حماسه حسینی» نوشته شهید مرتضی مطهری

«قاب‌های خالی» نوشته فهیم عطار

محبوب‌ترین‌های فصل پاییز

کتاب‌های پرفروش تالیفی فصل پاییز نشان می‌دهد بهترین زمان برای انتشار کتاب‌های داستانی جدید این فصل است. با توجه به این‌که اقبال نسبت به رمان‌نویسان جوان ایرانی در این سال‌ها بیش‌تر شده، فصل پاییز با رشد چشم‌گیری برای نویسنده‌‌ی جوانی چون عطیه عطارزاده همراه بود. همچنین در بین کتاب‌های ترجمه شاهد حضور کتاب «مغازه خودکشی» اثر «ژان تولی» هم هستیم که در فصل پاییز توانست در بین 5 اثر برتر قرار گیرد.

پنج کتاب پرفروش / ترجمه

«بنویس تا اتفاق بیفتد» نوشته «هنریت آن‌کلاوسر» نوشته جهان قطب شاهی

«اثر مرکب» نوشته «دارن هاردی» و ترجمه «لطیف احمدپور»

«والدین سمی» نوشته «سوزان فوروارد» و ترجمه «مینا فتحی»

«بهترین سال زندگی تو» نوشته «دارن هاردی» و ترجمه «محمد میرزایی»

«مغازه خودکشی» نوشته «ژان تولی»

پنج کتاب پرفروش/ تالیف

«من، شماره سه» نوشته «عطیه عطارزاده»

«۹۷۶روز در پس‌کوچه‌های اروپا» نوشته «محمد دلاوری»

«هیچ دوستی به جز کوهستان» نوشته «بهروز بوچانی»

«جنون قدرت و قدرت نامشروع» نوشته «محمد‌رضا سرگلزایی»

«دو دنیا» نوشته « گلی ترقی»

 محبوب‌ترین‌های فصل زمستان

در زمستان کاربران فیدیبو باز هم در بخش ترجمه، آثار روانشناسی را انتخاب کردند ولی در بخش تالیف شاهد استقبال کاربران از کتاب‌های متفاوتی بودیم. از داستان کلاسیک بزرگ علوی تا عاشقانه نادر ابراهیمی. با وجود افت بازار بورس اما یک کتاب تالیفی در میان 5 اثر برگزیده این فصل قابل توجه است.

پنج کتاب پرفروش / ترجمه

«ملت عشق» اثر«الیاف شافاک» و ترجمه «ارسلان فصیحی »

«عادت های اتمی» نوشته «جیمز کلیر» ترجمه «هادی بهمنی»

«کار عمیق» نوشته «کارل نیوپورت» و تزجمه «ناهید ملکی»

«والدین سمی» نوشته «سوزان فوروارد» و ترجمه «مینا فتحی»

«طرز فکر» نوشته «کارول دوک» و ترجمه «شهلا ثریا صفت»

پنج کتاب پرفروش/ تالیف

«چشمهایش» نوشته بزرگ علوی

«سمفونی مردگان» نوشته عباس معروفی

«هیچ دوستی به‌ جز کوهستان» نوشته «بهروز بوچانی»

«یک عاشقانه آرام» نوشته نادر ابراهیمی

«آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه» نوشته «محمد احمدی»

 پرفروش‌ترین کتاب‌های صوتی هر فصل

در بهار 99 با اوج گیری ویروس کرونا، طبیعی به نظر می‌رسد که کاربران فیدیبو به دنبال آثاری باشند که بتواند راهکارهایی برای داشتن حال بهتر به آن ها بدهد و این روند در تمام سال 99 برای کتاب های صوتی ادامه داشت. 

 فصل بهار

«۲۳ راه برای غلبه برتنبلی» نوشته «اس. جی. اسکات» ترجمه «امیرحسین میرزائیان» و با صدای «فرانک یوسفی»

«نیمه تاریک وجود» نوشته «دبی فورد» ترجمه «فرناز فرود» و با صدای «سمیرا جواهریان»

«بخواهید تا به شما داده شود» نوشته «استر هیکس» و ترجمه «گروه ترجمه آگاه باشیم» با صدای «ونوس صفری»

تابستان

«هنر شفاف اندیشیدن» نوشته «رولف دوبلی» و ترجمه و صدای «عادل فردوسی پور»

«بی شعوری» نوشته «خاویر کرمنت» ترجمه گروه مترجمان و با صدای «دادبه دادمهر»

«وقتی نیچه گریست» نوشته «اروین یالوم» ترجمه «سپیده حبیب» و با صدای «آرمان سلطان زاده»

پاییز

««هنر شفاف اندیشیدن» نوشته «رولف دوبلی» و ترجمه و صدای «عادل فردوسی پور»

«اثر مرکب» نوشته «دارن هاردی» ترجمه «اکبر عباسی» و با صدای «آرمان سلطان زاده»

«۵۰ باید و نباید در زندگی زناشویی» نوشته و صدای «فرهنگ هلاکویی»

زمستان

«هنر شفاف اندیشیدن» نوشته «رولف دوبلی» و ترجمه و صدای «عادل فردوسی پور»

«چهار میثاق» نوشته «دون ميگوئل روئيز» ترجمه «دل آرا قهرمان» و با صدای «نیما رئیسی»

«پدر پولدار پدر فقیر» نوشته «رابرت کیوساکی» ترجمه «هنگامه خدابنده» و با صدای «محسن زرآبادی پور»

پربحث‌ترین نویسنده‌ها

کاربران فیدیبو درباره کتاب‌های دوبلی و بوچانی باز هم بیشترین نظر را داشتند و کتاب «جزء از کل» هم در این میان پر کامنت‌ترین کتاب در فیدیبو بوده است.

1-رولف دوبلی

2- استیو تولتز        

3- بهروز بوچانی

4-  جی.کی رولینگ

5- خاویر کرمنت

پربحث‌ترین کتاب‌های صوتی

1- هنر شفاف اندیشیدن

2-هیچ دوستی به جز کوهستان

3- بی شعوری

پربحت ترین کتاب‌ها

1- جزء از کل

2- هنر شفاف اندیشیدن

3- خوب های بد؛ بدهای خوب

امتیاز (rate) نویسنده‌ها

رولـف دوبلـی نویسـنده کتـاب »هنـر شـفاف اندیشـیدن« و »هنرخـوب زندگـی کـردن« اینجـا هـم در صـدر قـرار دارد و کاربــران فیدیبــو بیشــترین امتیــاز را بــه او داده‌انــد. اســتیو تولتــز، خاویــر کرمنــت و در ادامــه بهــروز بوچانــی هـم در ادامـه ایـن نویسـندگان پـر امتیـاز هسـتند. البتـه نویســنده مجموعــه کتاب‌هــای هــری پاتــر هــم از نظــر کاربـران فیدیبـو دور نمانـده و در ایـن فهرسـت قـرار دارد.

رولف دوبلی

استیو تولتز           

خاویر کرمنت  

بهروز بوچانی   

جی.کی رولینگ

ده شماره مجله پرفروش سال 99

6 شماره مجله اندیشه پویا در فهرست ده شماره برتر مجلات پرفروش قرار دارند که نشان می‌دهد در روزگار کرونا، مجله ها هم در میان آثار پرمخاطب خواندنی قرار دارند. شماره ویژه محمد علی فروغی، استاد شجریان، زنده یاد خسرو سینایی و مسعود کیمیایی در این فهرست قرار دارند.

مجله فرهنگی هنری بخارا

مجله ماهنامه اندیشه پویا - شماره ۶۶ محمد علی فروغی

مجله ماهنامه اندیشه پویا شماره ۷۱ فروغی

مجله فصلنامه بادکوبه - شماره ۱

مجله ماهنامه اندیشه پویا - شماره ۶۹ استاد شجریان

مجله فصلنامه ترجمان علوم انسانی - شماره چهاردهم جانی دپ و امبر هرد

مجله ماهنامه اندیشه پویا - شماره ۶۷ نجف دریابندری

مجله ماهنامه اندیشه پویا - شماره ۶۸ خسرو سینایی

مجله فصلنامه ترجمان علوم انسانی - شماره شانزدهم مینیمالیسم

مجله ماهنامه اندیشه پویا - شماره ۷۰ مسعود کیمیایی

رویدادها و شخصیت‌های موثر بر روند کتابخوانی در سال 99

کرونا

عادل فردوسی‌پور

بازار بورس

انتخابات آمریکا

رونق کتاب‌های صوتی

همکاری چهره‌های محبوب در خوانش کتاب‌های صوتی

پرکتاب‌ترین نویسندگان

نکته جالب در این بخش حضور کتابی از صمد بهرنگی در فهرست 5 نویسنده پرکتاب در فیدیبو است که نشان می‌دهد، بیشتر آثارش در قالب کتاب الکترونیک توسط ناشران مختلف، منتشر شده است. البته باید توجه داشت در این گزارش کتاب‎ها با ترجمه‌های متفاوت نیز لحاظ شده‌اند.

دارن هاردی

برایان تریسی

استین برنستین

الهی قمشه‌ای

صمد بهرنگی

بیشترین فروش در 10 روز نخست

در بررسی کتاب‌هایی که توانسته اند در 10 روز نخست بیشترین فروش را داشته باشند، کتاب‌های صوتی بیش از سایر آثار مورد توجه بوده اند. نکته جالب موفقیت دو کتاب عادل فردوسی پور در این پرونده است که نشان می‌دهد، او بیشترین اقبال و توجه را از مخاطبان دریافت کرده است.

- کتاب صوتی هنر شفاف اندیشیدن با صدای عادل فردوسی پور

- کتاب صوتی هیچ دوستی به جز کوهستان نوشته بهروز بوچانی

- جزء از کل

- کتاب صوتی جزء از کل

-  صوتی بیشعوری با صدای امیر مهدی ژوله

- هنر شفاف اندیشیدن

- من، شماره‌سه

- پی‌گیر اخبار نباشید

- کتاب صوتی دیدار آشنا-در صحبت بزرگان با دکتر الهی قمشه‌ای

- چگونه در بیست ساعت هرچیزی را یاد بگیرید؟

 پیک زمان مطالعه کاربران فیدیبو

در یک مقایسه کلی مشخص است که کاربران فیدیبو ترجیح می دهند بین ساعات 21 تا 24 نسبت به خرید و مطالعه کتاب اقدام کنند و این یعنی خوانندگان کتاب، به محض فراغت از روزمره زندگی، سراغ علاقه‌مندی با ارزش‌شان می‌روند.

محبوب‌ترین پادکست‌های فیدیبو در سال 99

موفقیت پادکست‌ها در سال 99 بار دیگر نشان می‌دهد که این رسانه جدید می‌تواند مخاطب خاص خود را داشته باشد. پادکست «چنل بی» بعد از فردوسی‌خوانی توانست رتبه نخست پادکست‌های محبوب فیدیبو را داشته باشد که نشان از روند رو به رشد و ثبات این پادکست دارد.

چنل بی          

بی پلاس    

فردوسی خوانی

استرینگ کست          

رواق

روزهای طلایی

رکورد بیشترین خرید در یک روز:

بــرای اینکــه بدانیــم بیشــترین خریــد در چــه روزی از ســال اتفــاق افتـاده، بایـد بـه سـی‌ام بهمن‌مـاه 99 برگردیـم، کـه یکـی از کاربـران کتابخــوان فیدیبــو تنهــا در همــان روز حــدود 7 میلیــون تومــان کتـاب خریـداری کـرده اسـت.

بزرگترین کتابخانه کاربران فیدیبو:

بزرگتریـن کتابخانـه کاربران فیدیبـو در سـال 1399 مربـوط بـه یکـی از کاربـران اسـت کـه در ایـن کتابخانـه، 3416 کتـاب دارد.

رکورد بیشترین زمان شنیدن کتاب:
رکــورد بیشتریــن میــزان ســاعت گــوش دادن بــه کتــاب در 31 فروردیــن مــاه ثبــت شــده کــه کاربــران در ایــن روز حــدود 27 هــزار ســاعت بــه کتابهــای صوتــی گــوش داده‌انــد.

رکورد بیش‌ترین میزان مطالعه در یک روز:

رکـورد میـزان مطالعـه در یـک روز نیـز در 14 فروردیـن ماه 1399 ثبــت شــده و کاربــران فیدیبــو در ایــن روز 58 هــزار ســاعت مطالعــه داشــته‎اند.

میانگین مطالعه:

میانگیــن مطالعــه کاربــران در ســال 8 ســاعت و بــرای شــنیدن کتاب‌هــای صوتــی نیــز 5 ســاعت ثبــت شــده اســت.

نبست کتاب‌های تالیفی و ترجمه منتشر شده در فیدیبو:
میـزان نسـبت کتاب‎هـای تالیفـی در فیدیبـو در سـال 99 نسـبت بـه آثـار ترجمـه شـده 32 درصـد بـه 68 درصـد اسـت.

شما می‌توانید نسخه اصلی این گزارش را از اینجا دانلود کنید.

برچسب‌ها: فیدیبوگزارش سالانهکتاب الکترونیکی
به اشتراک بگذارید: تلگرام توییتر لینکدین لینک کوتاه:

درباره تحریریه نوپانا

نوپانا وب‌سایتی برای بررسی و تحلیل آخرین رویدادهای زیست‌بوم کسب‌و‌کارهای نوپا و کارآفرینی است. این وب‌سایت با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی، حمایت از زیست‌بوم استارت‌آپی و افزایش آگاهی مخاطبان در زمینه‌های مربوطه فعالیت می‌کند.